BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 “Ceditçilik Akımının Türk Dünyası Edebiyatlarına Etkileri” (Çalıştay) II. Türkoloji Günleri, Muğla Üniversitesi, Muğla, 20-25.08.2007

“Bulgaristan’dan Anadolu’ya Göçen Türkçe ve Türk Edebiyatı” I. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman, 12-14.05.2011

“Balkan Türkleri Çocuk Şiirinde Milliyet Kavramı ve Türk Milletine Bakış” IX. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 13-14.10.2011( Tam Metin Basılı Bildiri)

  “Bulgaristan Türkleri Edebiyatının Türkiye’deki Temsilcileri ve Şaban M. Kalkan”III Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 10-12.05.2012 (Yrd. Doç. Dr. Rabia UÇKUN ile/Tam Metin Basılı Bildiri) OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 “Çağdaş Bulgaristan Türkleri Edebiyatının Dönemlere Göre Tasnifi Üzerine Bir İnceleme” IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK), İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 27-28.08.2012 (Tam Metin Basılı Bildiri) OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

“Bulgaristan Türkleri Edebiyatında Nadiye Ahmet ve Çocuk Hikayeleri” V. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, Priştine, KOSOVA, 10-11.04.2015 OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
“Dede Korkut Hikâyeleri’nin Ronald B. Tobias’ın Kurgu Teorisine Göre İncelenmesi” III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, İzmir, 19-23.10.2015. OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
“Bedri Bozdemir’in Romanları ve Düzce” II. Uluslararası Düzce Tarih Kültür ve Sanat Sempozyumu, Düzce, 11-12.12.2015 OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
“Balkan Türklerinin Muhacerette Gelişen Çocuk Şiiri(Bulgaristan-Türkiye/1990-2016)"
“1.Uluslalarası Balkan ve Çocuk Kongresi" 4-7 Mayıs 2016 OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
“Yakın Dönem Mübade le Romanları Üzerinde Bir Değerlendirme" 10. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi 3-4 Aralık 2016
“Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemelerinde Bir Uygulama Alan Olarak Türk Dünyası Edebiyatları (Yöntem ve Teknikler)”, “VI .Uluslalarası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi" 12-14 Ekim 2016 OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
“Uluslalarası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi" 06-08 Ekim 2016
"Balkan Türkleri Özelinde Çocuk Edebiyatı Ürünleri ve İdeoloji Çıkmazı”
III. Uluslalarası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 21-22 Ekim 2016 OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
.“Totaliter Dönem Bulgaristan’ında Devletin Türkçe Çocuk Gazetesi: Eylülcü Çocuk (İnceleme ve 1947-1948 Yılları İzahlı Fihristi)” I.Uluslararası Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu, 11-14.05.2017, Zenika, BOSNA-HERSEK. OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

“Yakın Dönem Mübadele Romanlarındaki ‘Türk’ ve ‘Rum’ Algısına Dair Mukayeseli Bir İnceleme”
IV. Uluslararası Göç Konferansı, Harokopio Üniversitesi, 23-25.08.2017, Atina, YUNANİSTAN.

Bulgaristan Türklerinin Köroğlu Anlatıları ile İlgili Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Dünü, Bugünü ve Geleceği” Bolu’dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Çalıştayı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 15-16.09.2017. OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

“Bulgaristan Türkleri Çocuk Şiirinde Bir Zirve İsim: Nevzat Mehmet Fuat”  IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği, İstanbul, 20-21.10.2017.

“Kosova Türk Edebiyatı’nda Zeynel Beksaç: ‘Rumeli O Benim İşte’” I. Uluslararası Balkanlarda Türk Edebiyatları Çalıştayı, Kıbatek & Ege Üniversitesi, 04.12.2017. OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

"Bulgaristan Türkleri Edebiyatında (Şiir) 1989 Sonrası ‘Hanımeli Hareketi’, I.Uluslararası Balkanlarda Türk Kadını Çalıştayı- 2018 OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
“Deliorman’daki Türk Dili ve Kültürü Faaliyetlerinde Sivil Tesebbüslerin Rolü (Nurten Remzi Örnegi)” VI. Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu 13-15 İyun 2019/Bakı, AZӘRBAYCAN. OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

“Ahmet Cevat’ın Çocuk Şiirlerine Yansıyan Millî Hassasiyeti”, VI. Uluslararası Çocuk
ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 18-19 Ekim, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği, Azerbaycan İlimler Akademisi, Bakü, AZERBAYCAN. OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ